Het topsectorenbeleid van de overheid zorgt voor kansen in de meest vooraanstaande industrieën van Nederland. Ook de creatieve industrie (waaronder games) hoort daarbij. Vanuit de creatieve industrie zijn verschillende organisaties actief die vorm geven aan de uitvoering van het beleid. Maar het is soms nog onduidelijk welke dat zijn en wat ze doen.

Als antwoord op de meest gestelde vragen, heeft sectorvereniging Dutch Games Association een handige vragenlijst met antwoorden opgesteld.

TOPSECTOREN/CLICK FAQ

 

Algemeen

CLICK//NL/Federatie Dutch Creative Industries/Creative Council. Waarom die
verschillende clubjes en wat doen ze nou precies?
Ieder clubje heeft binnen het topsectoren verhaal een eigen taak.

CLICK//NL heeft tot doel de kennis- en innovatie agenda’s van de verschillende onderdelen
van de creatieve industrie (waaronder games) bij elkaar te brengen. Wat dit in de praktijk
betekent zal de komende periode duidelijker worden. Meer informatie is hier te vinden.

De DGA neemt de rol van van het CLICK Network Gaming op zich. De DGA is
verantwoordelijk voor de kennis- en innovatie agenda van de gamesector en
heeft een bestuurder geleverd voor CLICK//NL. De DGA zal op die manier de belangen van
de gamesector behartigen.

De Dutch Creative Industries Council is net als CLICK//NL een resultaat van het topsectoren
beleid. De council is een onafhankelijke strategische adviesraad voor en door de creatieve
bedrijfstakken. De council is samengesteld uit o.a. topondernemers en onderzoekers uit de
verschillende creatieve sectoren. De council fungeert ook als onafhankelijke adviesorgaan
voor CLICK//NL.

De Federatie Dutch Creative industries (FDCI) heeft als doel om de belangen van het
georganiseerde deel van de zakelijke creatieve industrie actief te behartigen. De FDCI vormt
de verbindende schakel tussen de aangesloten vertegenwoordigers van de creatieve subsectoren,
en treedt op als gesprekspartner van onder andere de overheid, De Federatie
fungeert als koepel. De DGA zit in het bestuur van de federatie.

Welke partijen zijn hier allemaal bij betrokken?
Er zijn veel partijen bij dit proces betrokken. Denk aan bedrijven, brancheverenigingen,
kennisinstellingen, onderzoeksinstellingen, overheden enzovoort.

Waarom is het topsectorenverhaal voor de gamesindustrie belangrijk? Is dit niet weer
een mooi nieuw traject dat tot niets leidt?
Een topsector is een sector waarvan de overheid denkt dat Nederland er goed in is. Dit is
niet alleen een eretitel. De overheid ondersteunt de topsectoren ook extra. Daarom is het zo
belangrijk dat de gamesindustrie een actief onderdeel uitmaakt van de topsector Creatieve
Industrie.

Anders dan in het verleden stelt de overheid nu dat onderzoeksinstellingen en de industrie
meer moeten samenwerken. De opdracht is om samen vast te stellen wat voor onderzoek
wenselijk is. De industrie krijgt dus meer invloed op de kennis- en innovatieagenda. Dit is
voor de gamesindustrie van groot belang.

Betekent dit programma dat de gamesindustrie geld krijgt om zich verder te
ontwikkelen?
Wat betreft CLICK//NL geldt dat er middelen vrij komen om tegen aantrekkelijkere
voorwaarden onderzoeksgelden in te zetten voor innovatie en productverbeteringen. Ook is
er door het topteam creatieve industrie in hun advies naar Den Haag gevraagd om geld voor
de professionalisering van de creatieve industrie, maar of de overheid hier mee akkoord gaat
en om hoeveel geld het dan gaat is op dit moment nog niet duidelijk.

Kan ik actief aan de discussie deelnemen?
Jazeker. Hou de DGA website en nieuwsbrief in de gaten voor bijeenkomsten die worden
georganiseerd. Daarnaast is elke input op dit gebied welkom en kan altijd opgestuurd
worden naar contact@dutchgamesassociation.nl

Dit is toch allemaal politiek. Wat heb ik hier als ondernemer nou aan?
Politiek is een gegeven. Een gegeven waar vele volwassen sectoren dagelijks rekening mee
houden. Denk aan de bouwwereld maar ook bedrijven als Philips, Shell enzovoort. Politiek is
een ‘noodzakelijk kwaad’ als je als sector op de lange termijn kans van overleven wilt hebben
op een steeds globalere markt.

Is de creatieve industrie nou voor altijd topsector of is het voor een aantal jaar?
Dit besluit is aan de politiek. Een volgend kabinet zou het topsectoren beleid zo weer kunnen
veranderen. Maar het is iedereen wel duidelijk dat de creatieve industrie belangrijk is en
gaming zou ook zonder topsectoren vermoedelijk wel ondersteund worden.

Wie bepaalt nu wat de topsectoren zijn en waar is dat op gebaseerd?
Het kabinet. Zij laten zich voor het kiezen van de topsectoren wel uitgebreid adviseren.

Waarom is Utrecht de plek voor het gaming netwerk. Er zijn toch ook andere plaatsen
die hiervoor in aanmerking komen?
De regio’s ondersteunen de verschillende deelgebieden in de topsector Creatieve Industrie
financieel. Dit betekende dat de regio’s hier ook in moesten investeren. Utrecht heeft
aangeboden het gaming netwerk te ondersteunen. Andere regio’s hebben keuzes gemaakt
voor andere sectoren.

Kan ik iemand bellen die me over het hele topsectorenverhaal meer informatie kan
geven?
Op dit moment werkt de DGA hard aan het opstellen van de vacature voor
programmacoördinator. Zodra deze persoon bekend is zal die persoon gebeld kunnen
worden. Tot die tijd kan je vragen via email stellen: contact@dutchgamesassociation.nl

 

NWO/TNO Call

Wie doet de aanvraag? Kan ik dat ook zelf doen?
De aanvraag moet worden gedaan door een onderzoeksinstelling, dus als ondernemer kan
je niet zelf een aanvraag indienen.

Is er iemand die ik kan bellen om te vragen of mijn idee geschikt is?
NWO heeft een website met meer informatie over de call. Daar kan je ook contactinformatie
vinden.

Moet ik de onderzoeksinstellingen zelf benaderen of helpt iemand me hier bij?
In principe moet je dit zelf doen, maar als je hier niet uitkomt kun je uiteraard contact opnemen
met NWO of met de DGA.

Ik heb wel iets wat ik onderzocht wil hebben, maar dat is vrij praktisch. Kan dat ook of
moet het echt wetenschappelijk zijn?
Voor onderzoek ondersteund vanuit NWO is wetenschappelijke importantie een belangrijk
criterium. Voor onderzoek ondersteund vanuit TNO is dat minder het geval.

Wie bepaalt of een aanvraag nu wel of niet goed/haalbaar is en wat zijn de criteria?
De kennisinstellingen dienen de aanvragen in. Zij maken dus al een keuze. Het uiteindelijke
oordeel is aan NWO. Meer informatie over criteria is hier te vinden.

Mag een onderzoeksinstelling mijn voorstel zomaar afwijzen? Als ik het daar niet mee
eens ben kan ik dan ergens bezwaar indienen?
Ja. Onderzoeksinstellingen kunnen zelf bepalen aan welke voorstellen ze mee willen doen.
Ze zullen dit baseren op hoe goed het aansluit bij hun expertise. Het is dus belangrijk om
goede relaties met onderzoeksinstellingen op te bouwen.

Moet ik betalen om onderzoek te laten doen?
Het bedrijf dient 30% matching bij te dragen. Dit kan in cash of in kind (uren van
medewerkers van het bedrijf, gebruik van apparatuur, licenties, etc.).

Krijg ik vanuit het NWO/TNO een zak geld om het onderzoek te laten uitvoeren?
Nee, de geldstroom loopt via de onderzoeksinstellingen.

De meeste universiteiten willen graag grote onderzoeken doen en dat kost veel geld.
Bedrijven moeten dit matchen. Ook al kan dit in uren, dan is het nog een investering
die vaak niet haalbaar is. Kan dat niet anders?
Er zijn binnen het programma zowel mogelijkheden voor grote onderzoeksprojecten als voor
kleinere projecten. De keus is aan de indieners, maar moet natuurlijk wel aansluiten bij de
aard van het project.

Is dit nu nieuw geld dat beschikbaar is gesteld?
Nee, dit zijn bestaande gelden die op een andere manier ingezet worden.

Wat is er veranderd ten opzichte van voorheen. NWO had toch al een pot subsidiegeld
voor onderzoek?
Dat klopt, maar voorheen werd vanuit de onderzoeksinstellingen bepaald wat er onderzocht
ging worden. Deze nieuwe omzet is bedoeld om juist vanuit de Creatieve Industrie input te
krijgen over onderzoek waar vraag naar is.

Tot wanneer kan een aanvraag worden ingediend?
De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 16 oktober 2012, 11.59 uur

X